วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       926  

   


วิสัยทัศน์/พันธกิจของกรมการข้าวตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการข้าว ปี 2566
วิสัยทัศน์
“ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนา ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ข้าวให้ตรงกับ ความต้องการของตลาด
3.ยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา
4.ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาองค์กร และบุคลากรสู่การเป็นองค์กร Digital รองรับ Next Normal