บุคลากร


  •   2021-03-10 23:33:52    5496  

นางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

0 2579 7892

[email protected]

ผู้เชี่ยวชาญ


นาง นิตยา รื่นสุข

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

0 2579 7892

[email protected]

นาง กฤษณา สุดทะสาร

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์

0 2579 7892

[email protected]

นาย รณชัย ช่างศรี

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพันธุกรรมข้าว

0 2579 7892

[email protected]

นาย จิรพงศ์ ใจรินทร์

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

0 2579 7892

[email protected]

นาง พยอม โคเบลลี่

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการอารักขาข้าว

0 2561 4741

[email protected]

นาย อภิชาติ เนินพลับ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว

0 2579 7892

[email protected]

กลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว


นาง กัลย์ฐิตา สวงโท

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว

0 2579 3642

[email protected]

นาง สุกัญญา อรัญมิตร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 2579 3642

[email protected]

นางสาว สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2579 3642

[email protected]

นาย อิทธิพงศ์ อัศรานุรักษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2579 3642

[email protected]

นางสาว ภัทรมน คงสมยุติ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2579 3642

[email protected]

นางสาว กาญจนา อินไชยวงศ์

นักวิชาการเกษตร

0 2579 3642

[email protected]

กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว


นางสาว สิริมา ปั้นศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว

0 2579 7515

[email protected]

นาย จงรัก งามดี

วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 2940 6937

[email protected]

นางสาว เฟื่องลดา ธนะโชติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 2940 6937

[email protected]

นาง นริศรา สงวนคัมธรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2579 3642

[email protected]

นาย กนกนพ กลิ่นละออ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2579 7515

[email protected]

นางสาว รังสินี ใจกาวิล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0 2579 7892

[email protected]

นางสาว นิตยา จันทร์เมือง

นักวิชาการเกษตร

0 2579 7892

[email protected]

นางสาว รัตนาภรณ์ มีโต

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2579 7892

[email protected]

กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว


นางสาว วันพร เข็มมุกด์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว

0 2561 4741

[email protected]

นางสาว จินตนา ไชยวงค์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2561 4741

[email protected]

นางสาว พลอยไพลิน ธนิกกุล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

[email protected]

นาง ศุภลักษณา สนคงนอก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

[email protected]

นางสาว ไอลดา ชุมแสง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

[email protected]

นางสาว วัลยา รักแก้ว

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

[email protected]

นาง ประเสริฐ เย็นลับ

พนักงานการเกษตรระดับ ส2

0 2579 7892

[email protected]

นาย ฉลอง นิลบุตร

นักวิชาการเกษตร

0 2579 7892

[email protected]

นาย ยุทธนา บุญเจือ

พนักงานประจำห้องทดลอง

0 2579 7892

[email protected]

นาย ธนดล ไกรรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2561 4741

[email protected]

นาง สุภาวดี ฤทธิสนธิ์

นักวิชาการเกษตร

0 2561 4741

[email protected]

นางสาว สายฝน ฤทธิ์เต็ม

คนงานทดลองการเกษตร

0 2561 4741

[email protected]

นาง สุนิสา คงสมโอษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2561 4741

[email protected]

นาย ชาญชัย ศรีสุภะ

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

[email protected]

นาง วิลาวรรณ จั่นแก้ว

นักวิชาการเกษตร

0 2561 4741

[email protected]

ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ อ๋องคณา

พนักงานประจำห้องทดลอง

0 2561 4741

[email protected]

นาง ปราณี อ่อนมา

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

[email protected]

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย


นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย

0 2561 4884

[email protected]

นางสาว หทัยรัตน์ แดงเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2561 4884

[email protected]

นางสาว อรอารี ธรรมิรัตนเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2561 4884

[email protected]

นาย กิตติศักดิ์ สีเย็น

นักวิชาการเกษตร

0 2561 4884

[email protected]

นางสาว ดุษฏี เสรีกุลวิเวทย์

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2561 4884

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง พยอม เนียมจ้อย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2579 7559

[email protected]

นาย กิตติชนม์ นาคกระจ่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

0 2579 7892

[email protected]

นางสาว ประภัสสร จำปาทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

08 5636 5157

[email protected]

นางสาว ญาณิชา กวินวรนาท

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

0 2579 7559

[email protected]

นางสาว วิไลวรรณ จันทร์เมือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 2579 7559

[email protected]

นาย วิริยะ จั่นเพิ้ง

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

0 2579 7892

[email protected]

นาย ขจรเดช มันทะนะ

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

0 2579 7892

[email protected]

นาย สมชาย เนียมแตง

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

0 2579 7559

[email protected]

นาย นพรัตน์ เขียวเจริญ

ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช4

0 2579 7892

[email protected]

นาย สมศักดิ์ เปียใหญ่

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

[email protected]

นาย พิภพ หนองคู

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

[email protected]

นางสาว วสุนธรา ศรีษะผา

นักจัดการงานทั่วไป

0 2579 7559

[email protected]

นาย อดุลย์ เอมอ่ำ

เจ้าพนักงานพัสดุ

0 2579 7559

[email protected]

นางสาว บังอร ไวยวัฒภา

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2579 7892

[email protected]

นางสาว มณีวรรณ เผือกแตงพันธุ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

0 2579 7559

[email protected]

นาย มนพ ทองเกิด

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

[email protected]

นาย ภูรินทร์ คงสมบูรณ์

ช่างเครื่องกล

0 2579 7892

[email protected]

นางสาว อัมพร พราหมอ้น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0 2579 7892

[email protected]

นาย อังศุชวาล ทองสอดแสง

ช่างเครื่องกล

0 2579 7892

[email protected]

ทำเนียบผู้บริหารศูนย์วิจัยข้าวส่วนภูมิภาค


นาย มุ่งมาตร วังกะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่

0 5464 6033

[email protected]

นาย ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

0 5372 1578

[email protected]

นาย นิพนธ์ บุญมี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

0 5331 1334

[email protected]

นางสาว เปรมฤดี ปินทยา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

0 5337 8093

[email protected]

นางสาว นงนุช ประดิษฐ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

0 5361 7144

[email protected]

นาย อาทิตย์ กุคำอู

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

0 5531 3134

[email protected]

นาง ปรารถนา สุขศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

0 5601 9771

[email protected]

นาย สมใจ สาลีโท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

0 4271 1471

[email protected]

นาย อรชุณร์ สารพินิจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

0 4324 1740

[email protected]

นาย กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

0 4331 1155

[email protected]

นาย สำเร็จ สุนทรา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

08 6458 7310

[email protected]

นาย ธานี ชื่นบาน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

0 4224 7485

[email protected]

นาย อนุชาติ คชสถิตย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

09 3320 5892

[email protected]

นาย สมลักษณ์ มอญขาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

0 4451 1394

[email protected]

นาย สมหมาย เลิศนา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

0 4350 1654

[email protected]

นาย เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0 2577 1688

[email protected]

นางสาว ณัฐธภา เสนานันท์สกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

0 3273 2286

[email protected]

- - -

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

02 529 1185

[email protected]

นาย โอภาส วรวาท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

0 3727 1232

[email protected]

นาง วรรณลภัทร จันลาภา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

0 3305 0419

[email protected]

นาย พิสิฐ พรหมนารท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

0 3570 9051

[email protected]

- - -

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

0 4447 1583

nrm_r[email protected]

นาง ดลตภร โพธิ์ศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

0 7539 9012

[email protected]

นาย วรวิทย์ เพชรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

0 7569 1120

[email protected]

นาย อวยชัย บุญญานุพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

0 7341 5989

[email protected]

นางสาว อมรรัตน์ อินทร์มั่น

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

0 3555 5340

[email protected]

นางสาว ชวนชม ดีรัศมี ดีรัศมี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

0 3670 8805

[email protected]

นาย กฤษณะ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

08 1934 0053

[email protected]