บุคลากร


  •   2021-03-10 23:33:52    577  

นาย สถาพร ตัมพวิสิฏฐ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

025797560

sathaporn.t@rice.mail.go.th

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย


นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารโครงการวิจัย

025793548

pag_brrd@rice.mail.go.th

นาย กนกนพ กลิ่นละออ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

kanoknop.k@rice.mail.go.th

นางสาว หทัยรัตน์ แดงเจริญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาว อรอารี กฤษณามระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025793548

onaree.k@rice.mail.go.th

นางสาว กมลวรรณ ศรีทองคำ

นักวิชาการเกษตร

0869934960

mol17314@hotmail.com

นางสาว ดุษฏี เสรีกุลวิเวทย์

เจ้าพนักงานธุรการ

0869221445

pag_brrd@rice.mail.go.th

กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว


นางสาว สิริมา ปั้นศิริ

หัวหน้ากลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว

085-413-1447

sirima.p@rice.mail.go.th

นาย ญาณวุฒิ ทบด้าน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

095-950-5869

yannawoot.t@rice.mail.go.th

นางสาว สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

02-5797892

supannikar.p@rice.mail.go.th ,s.pakkethati@gmail.com

นางสาว เฟื่องลดา ธนะโชติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

02-940-6937

fuanglada.t@rice.mail.go.th

นาย นายจงรัก งามดี

วิศวกรการเกษตรชำนาญการ

02-940-6937

jongruk.n@rice.mail.go.th

นาง นริศรา สงวนคัมธรณ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

02-5797892

naritsara.p@rice.mail.go.th

นาย อิทธิพงศ์อัศรานุรักษ์ อัศรานุรักษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

02-5797892

ithipong.a@rice.mail.go.th