การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 รูปแบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Online Video Conference)


    การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 รูปแบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Online Video Conference)

   

การเผยแพร่ผลงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวเป็นประจำทุกปี โดยการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจาก นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านข้าวของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านข้าว นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ สร้างเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านข้าวและธัญพืชเมืองหนาว

  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคคลภายนอก จำนวน 5 ราย หน่วยงานกรมการข้าวจำนวน 210 รายโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 49 ราย เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าว/สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จำนวน 143 ราย เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 18 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 215 ราย

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

- เรื่องที่ 1 จุดประกายไฟนักวิจัยกรมการข้าว โดย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว

- เรื่องที่ 2 แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ของบประมาณตามระบบของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 18 เรื่อง และภาคแผ่นภาพ จำนวน 25 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 43 เรื่อง

สำหรับผลการตัดสิน การประกวดผลงานวิจัย มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

          การนำเสนอภาคบรรยาย

          1. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอจากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมข้าวเพื่อสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์    ผู้นำเสนอผลงาน  นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

          2. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง CNT07001-35-3-2-1 : ข้าวอายุสั้น ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้   ผู้นำเสนอผลงาน  นางสาวชวนชม ดีรัศมี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

          3. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ผลการสะสมของซิลิกอนในข้าวต่างพันธุ์ต่อความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล   ผู้นำเสนอผลงาน  นางสาวสุพัตรา นราวัฒนะ  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

          การนำเสนอภาคโปสเตอร์

          1. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพดีเด่น ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง BioH95-CNT-60-1-1-1-2-1 : ข้าวหอมอายุสั้น ผลผลิตสูง ต้านทานโรคไหม้        ผู้นำเสนอผลงาน  นางสาวชวนชม ดีรัศมี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

          2. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การพัฒนาข้าวขาวพื้นแข็งให้ต้านทานต่อโรคไหม้และขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก    ผู้นำเสนอผลงาน  นายสมใจ สาลีโท ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

          3. รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การพัฒนาพันธุ์ข้าว พิษณุโลก 2 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล     ผู้นำเสนอผลงาน  นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา  ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก