อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์


    อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

   

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและแนะนำแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังปัญหา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

            โดยมี นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้หารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป

ในการนี้อธิบดีกรมการข้าวได้รับฟังผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มีวิสัยทัศน์ “ผลิตได้มาตรฐาน บริการด้วยคุณภาพ” โดยมีภารกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นศูนย์ข้าวชุมชน และสนับสนุน ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช รวมถึงศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว