อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ชัยนาท พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่


    อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ชัยนาท พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

   

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท โดยมีนายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทให้การต้อนรับ

       ในการนี้ นายอาชว์ชัยชาญ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิผลกับเกษตรกรมากที่สุด

       ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้บริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว” โดยมีภารกิจเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อจำหน่ายและสนับสนุนโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นศูนย์ข้าวชุมชน และสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร รวมทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว