เทคนิค การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง
  •   2023-02-02 14:06:40    256     0

รับชมวิดีโอเทคนิคการทำนาแบบเปียกสลับแห้งได้ที่นี่

>> รับชมวิดีโอเทคนิคการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง <<
ตอนที่ 1 การปรับระดับพื้นที่ดินนาด้วยชุดเทคโนโลยีเลเซอร์ โดย นางสาวดวงพร วิธรจิตต์, นางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง
ตอนที่ 2 พันธ์ุ/วิธีปลูกข้าวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง โดย ดร.สุภาพร จันทร์บัวทอง, นางบังอร ธรรมสามิสรณ์, นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย, นางสาวนฤมล มาพริก
ตอนที่ 3 การใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง โดย นายนพดล ประยูรสุข, ดร.เฟื่องลดา ธนะโชติ
ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการน้ำแบบเปียก สลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว โดย นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม, นายกฤษณืกมล เปาทอง, นายวิศวะ กุลนะ, นางวราภรณ์ อินทรทรง
ตอนที่ 5 โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในระบบ การผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำ แบบเปียกสลับแห้ง โดย นายกิตติพงษ์ ศรีม่วง, นางสาวจินตนา ไชยวงศ์, นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน, นายชัยรัตน์ จันทร์หนู
ตอนที่ 6 คุณภาพผลผลิตจากการผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง โดย ดร.ธารารัตน์ มณีม่วง, ดร.กนกอร วุฒิวงศ์