นักวิชาการด้านอารักขาข้าว คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


    ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดย นักวิชาการที่ทำงานด้านอารักขาข้าวได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 3 รางวัล

   

นักวิชาการด้านอารักขาข้าว คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นักวิชาการที่ทำงานด้านอารักขาข้าวได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 
นางสาวอริษา จิตรติกรกุล จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาโรคพืช ระดับดีมาก 
เรื่อง การจำแนกเชื้อราปฏิปักษ์โรคพืช Trichoderma asperelloides  TDOAE002 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้ใช้ ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล

นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขา กีฏและสัตววิทยา ระดับ ดี
เรื่อง ความหลากชนิด จำนวนประชากร และความเสียหายจากการทำลายของหนูในนิเวศการปลูกข้าวไร่ จังหวัดเชียงราย 

และนางสาวอัญชลี ตาคำ จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาโรคพืช ระดับ ดี 
เรื่อง ประสิทธิถาพของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในการควบคุมโรคไหม้ของข้าวโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ข่าว/ภาพ โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว