ศวข.สกลนคร จัดงาน ยามลมหนาวชวนกินข้าวพื้นเมือง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวพื้นเมืองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของพื้นที่


    วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวพื้นเมืองเพื่อยกระดับการผลิตข้าวของกลุ่มผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง จังหวัดสกลนคร "ยามลมหนาวชวนกินข้าวพื้นเมือง" ภายใต้โครงการโครงการคัดพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ปี 2565 โดยมี นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน

   

ศวข.สกลนคร จัดงาน ยามลมหนาวชวนกินข้าวพื้นเมือง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวพื้นเมืองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตามความต้องการของพื้นที่
 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยนายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวพื้นเมืองเพื่อยกระดับการผลิตข้าวของกลุ่มผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง จังหวัดสกลนคร "ยามลมหนาวชวนกินข้าวพื้นเมือง" ภายใต้โครงการคัดพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ปี 2565 โดยมี นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ และเกษตรกรจากกลุ่มสตรีแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านกุดเรืองใหญ่ อำเภอวานรนิวาส กลุ่มผู้ปลูกข้าวพื้นเมืองหอมดอกฮัง อำเภอกุสุมาลย์ กลุ่มแปรรูปข้าวเม่าบ้านคอนศรี อำเภอวานรนิวาส และเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวพื้นเมือง การแปรรูปข้าวพื้นเมือง และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันการศึกษา อีกทั้งทางศูนย์ฯ ได้จัดทำแปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว อาทิ ข้าวก่ำน้อย ข้าวเหนียวแดง ข้าวพม่า ข้าวขี้ตม และข้าวเหนียวและข้าวเจ้าพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

ข่าว/ภาพ โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว