สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดงาน วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565


    วันที่ 22 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ชาวนราร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

   

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดงาน “วันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565
      วันที่ 22 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565  ภายใต้หัวข้อ “ชาวนราร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวันราธิวาส โดยมี นายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์  อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมถวายรายงานการจัดนิทรรศการ “ข้าวพื้นเมืองอันล้ำค่า จากภูผาสู่มหานที” ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารสู่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล โครงการศูนย์ข้าวชุมชน การปลูกข้าวไร่ในภาคใต้ การปลูกข้าวริมทะเลสาบ ความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ และการสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง พร้อมทั้งนำคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคใต้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี