เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง


    วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนของระบบเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย

   

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนของระบบเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณ ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจและมีทิศทางการขับเคลื่อนด้านการเกษตรอัจฉริยะไปในทิศทางเดียวกัน จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในการพัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี1 – 2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานครฯ

ข่าว/ภาพ โดย สถาบันวิทยศาสตร์ข้าวแห่งชาติ