ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 21 ราย มาศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

   

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 21 ราย มาศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี