ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปเป็นขนมเครป และขนมโตเกียว


    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปเป็นขนมเครป และขนมโตเกียว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องข้าวพื้นเมืองภาคใต้ แก่เกษตรกรที่สนใจ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปเป็นขนมเครป และขนมโตเกียว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องข้าวพื้นเมืองภาคใต้ แก่เกษตรกรที่สนใจ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง