ข่าวสารกองวิจัยและพัฒนาข้าว


Sample project image

บันทึกเทปผลิตสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ตอนการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งและคุณภาพข้าว

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.กนกอร วุฒิวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-03 09:47:28

อ่านต่อ...
Sample project image

บันทึกเทปงานตรวจสอบคุณภาพข้าวทางกายภาพและเคมีเพื่อรองรับงานปรับปรุงพันธุ์และวิเคราะห์คุณภาพข้าวหอมมะลิไทย

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาววัชรี สุขวิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน กลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-03 09:39:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้นเกษตร (ศพก.)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้นเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พร้อมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-03 09:28:54

อ่านต่อ...
Sample project image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กับ ผู้ประกอบการค้าข้าว

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กับ ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สหกรณ์การเกษตร

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-03 09:24:56

อ่านต่อ...
Sample project image

ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ฯ

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ สอนสุข เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-02 09:23:46

อ่านต่อ...
Sample project image

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท จัดงานวันดินโลก จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 “World Soil Day 2021”

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางปรารถนา สุขศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-02 09:09:43

อ่านต่อ...
Sample project image

ดาวเทียม กับการผลิตข้าว เทคโนโลยีอวกาศที่เข้าถึงเกษตรกร

กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน จัดฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลภัยแล้ง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-01 14:09:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมชี้แจงผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน จัดประชุมชี้แจงผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและโลหะหนักตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2564/65

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-12-01 11:11:56

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


การสื่อสารภายในกรมการข้าว