ข่าวสารกองวิจัยและพัฒนาข้าว


Sample project image

งานแสดงมุทิตาจิต แด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ กองวิจัยและพัฒนาข้าวและศูนย์วิจัยข้าว วันที่ 23 กันยายน 2564

งานแสดงมุทิตาจิต แด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ กองวิจัยและพัฒนาข้าวและศูนย์วิจัยข้าว วันที่ 23 กันยายน 2564

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-09-23 12:10:18

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564 รูปแบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ( Online Video Conference)

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564 รูปแบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ( Online Video Conference)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-09-22 09:15:41

อ่านต่อ...
Sample project image

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 6 คุณภาพผลผลิตจากการผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง)

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 6 คุณภาพผลผลิตจากการผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-09-07 08:50:09

อ่านต่อ...
Sample project image

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 5 โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในระบบ การผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำ แบบเปียกสลับแห้ง)

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 5 โรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าวในระบบ การผลิตข้าวภายใต้การจัดการน้ำ แบบเปียกสลับแห้ง)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-08-31 08:50:00

อ่านต่อ...
Sample project image

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการน้ำแบบเปียก สลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว)

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการน้ำแบบเปียก สลับแห้ง (AWD) ในนาข้าว)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-08-24 08:43:42

อ่านต่อ...
Sample project image

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 3 การใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง)

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 3 การใส่ปุ๋ยภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-08-17 10:55:33

อ่านต่อ...
Sample project image

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 2 พันธ์ุ/วิธีปลูกข้าวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง)

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 2 พันธ์ุ/วิธีปลูกข้าวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-08-10 13:50:10

อ่านต่อ...
Sample project image

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 1 การปรับระดับพื้นที่ดินนาด้วยชุดเทคโนโลยีเลเซอร์)

การใช้น้ำในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ตอนที่ 1 การปรับระดับพื้นที่ดินนาด้วยชุดเทคโนโลยีเลเซอร์)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-08-04 09:07:19

อ่านต่อ...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ


การสื่อสารภายในกรมการข้าว