ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(แปลงใหญ่สินค้าข้าว)

นพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และในนางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(แปลงใหญ่สินค้าข้าว)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-24 12:17:43

อ่านต่อ...

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวชณินพัฒน์ ทองรอด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการจ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางเทวี ดีอ่วม เกษตรอำเภอเนินขาม เป็นประธานในที่ประชุม

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-24 10:01:29

อ่านต่อ...

ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวรายกลุ่มพันธุ์ข้าว

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วย น.ส.วัชรี สุขวิวัฒ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางปราณี มณีนิล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-23 12:57:18

อ่านต่อ...

จัดงานประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี(ศูนย์ข้าวชุมชน)

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิษณุ หินตั้ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดงานประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี(ศูนย์ข้าวชุมชน)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-23 12:48:49

อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-19 15:24:35

อ่านต่อ...

คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม และ ตรวจประเมินแปลงปลูก

วันที่ 18-19 พพฤศจิกายน 2564 คณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่ม และ ตรวจประเมินแปลงปลูก ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2564 ภายใต้การดูแลกลุ่มของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ณ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 กลุ่ม

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-19 14:56:39

อ่านต่อ...

ลงพื้นเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องบั่ว แมลงศัตรูข้าว ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกนกอร วุฒิวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญ กลุ่มงานอารักขาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับมอบหมาย จากนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-19 14:27:20

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-19 10:17:19

อ่านต่อ...

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ และติดตามการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ICS

เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-18 15:12:49

อ่านต่อ...

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ทดลองเลี้ยงแหนแดงสายพันธุ์อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า (Azolla microphylla) ในนาข้าว

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 น.ส.มาสุฑล สัญพึ่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กลุ่มปรับปรุงการผลิต ร่วมกับ นายสำเริง สกุลสม เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ทดลองเลี้ยงแหนแดงสายพันธุ์อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-18 15:07:28

อ่านต่อ...

ประชุมวิชาการ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit 2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสมใจ สาลีโท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้แทนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโนนกระสัง อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-16 17:27:19

อ่านต่อ...

ผลงานวิจัยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตร เพื่อการผลิตข้าว

กรมการข้าวร่วมกับ Nacdrone ได้รับเลือกให้นำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-11-16 14:21:57

อ่านต่อ...