ข่าวกิจกรรม


โครงการ “Journal Club” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การอนุรักษ์ ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์แมลงผสมเกสร” ภายใต้โครงการ “Journal Club” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-28 14:59:25

อ่านต่อ...

ประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-28 14:56:33

อ่านต่อ...

แสดงความยินดีกับนางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-28 07:42:35

อ่านต่อ...

ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านข้าว ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว ปี 2565

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นางประนอม มงคลบรรจง นวก.เกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.ศริน อัตตะวิริยะสุข นวก.เกษตรปฏิบัติการ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-27 12:23:53

อ่านต่อ...

ติดตามความก้าวหน้างานด้านการเกษตร สาธารณูปโภคและงานก่อสร้างพื้นที่ 08

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการคูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-27 12:21:37

อ่านต่อ...

กองวิจัยและพัฒนาข้าวร่วมบูรณาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กองวิจัยและพัฒนาข้าว โดย รักษาการผู้เชี่ยวชาญนิตยา รื่นสุข ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-26 13:21:36

อ่านต่อ...

การจัดงานปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร

นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ขุนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วย นางภิวนุช ชูเรือง พนักงานการเกษตร ส4 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจร

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-26 06:24:15

อ่านต่อ...

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยม ข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยและนโยบายของกรมการข้าว ประจำปี 2564

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยม ข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยและนโยบายของกรมการข้าว ประจำปี 2564

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-22 10:44:20

อ่านต่อ...

การลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการบริหารและติดตามผลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2564

การลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการบริหารและติดตามผลงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของระบบการผลิตข้าวภายใต้พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2564

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-19 14:39:18

อ่านต่อ...

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะตรวจติดตามและประเมินผลการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2564

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะตรวจติดตามและประเมินผลการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2564

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-15 18:44:08

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-13 19:25:12

อ่านต่อ...

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดตัวช่องทางสื่อสารงานวิจัยและช่องทางประชาสัมพันธ์

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดตัวช่องทางสื่อสารงานวิจัยและช่องทางประชาสัมพันธ์

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2021-10-01 08:56:14

อ่านต่อ...