ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ปี 2564

วันที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ปี 2564 จำนวน 19 รายการ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด มีผู้สนใจเข้าร่วมกระขายทอดตลาด จำนวน 56 ราย

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 15:36:55

อ่านต่อ...

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงรายด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงรายด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาด ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 15:36:36

อ่านต่อ...

ร่วม​ประชุม​คณะกรรมการ​จังหวัด​สุรินทร์​ ครั้ง​ที่​ 10/2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์​ มอบหมายให้ นายสมโภช​ เภรี​ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ​ กลุ่ม​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​ ร่วม​ประชุม​คณะกรรมการ​จังหวัด​สุรินทร์​ ครั้ง​ที่​ 10/2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด​สุรินทร์​ เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​ฯ​ ณ ศาลากลาง​จังหวัดสุรินทร์​

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 14:23:49

อ่านต่อ...

เสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 14:21:00

อ่านต่อ...

เข้าร่วมงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างกลุ่มนาแปลงใหญ่กับเครือข่ายผู้ประกอบการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลดการเผา

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างกลุ่มนาแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กับเครือข่ายผู้ประกอบการ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 11:54:11

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม (Single Command Province : SCP) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางธัญลักษณ์ หมั่นทะเล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 11:51:23

อ่านต่อ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดงาน วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ชาวนราร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล” ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-23 09:36:58

อ่านต่อ...

เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนของระบบเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-22 10:06:11

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 นาย สมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ บุญเต็ม นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-22 09:23:54

อ่านต่อ...

ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวธารารัตน์ มณีน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ แก่ อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 21 ราย มาศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-22 09:17:31

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วยนายสำเริง สกุลสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายชำนาญ ภักดีรัตน์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565” ซึ่งจัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-22 09:11:49

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปเป็นขนมเครป และขนมโตเกียว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยแปรรูปเป็นขนมเครป และขนมโตเกียว รวมทั้งให้ความรู้เรื่องข้าวพื้นเมืองภาคใต้ แก่เกษตรกรที่สนใจ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-09-21 11:07:49

อ่านต่อ...