บุคลากร


  •   2021-03-10 23:33:52    10162  

นางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

0 2579 7892

kunsiri.k@rice.mail.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ


รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

0 2579 7892

นาง กฤษณา สุดทะสาร

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์

0 2579 7892

grissana.s@rice.mail.go.th

นาย รณชัย ช่างศรี

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพันธุกรรมข้าว

0 2579 7892

ronnachai.c@rice.mail.go.th

นาย จิรพงศ์ ใจรินทร์

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

0 2579 7892

jirapong.j@rice.mail.go.th

นาง พยอม โคเบลลี่

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการอารักขาข้าว

0 2561 4741

payorm.c@rice.mail.go.th

นาย อภิชาติ เนินพลับ

ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว

0 2579 7892

apichart.n@rice.mail.go.th

กลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว


นาง กัลย์ฐิตา สวงโท

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว

0 2579 3642

supavinee.s@rice.mail.go.th

นางสาว สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2579 3642

supannikar.p@rice.mail.go.th

นาย พรเทพ สีวันนา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2579 3642

bhorntep.s@rice.mail.go.th

นาย อิทธิพงศ์ อัศรานุรักษ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2579 3642

ithipong.a@rice.mail.go.th

นางสาว ภัทรมน คงสมยุติ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2579 3642

phattharamon.k@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา อินไชยวงศ์

นักวิชาการเกษตร

0 2579 3642

brrd_rd@rice.mail.go.th

กลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว


นางสาว สิริมา ปั้นศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว

0 2579 7515

sirima.p@rice.mail.go.th

นาย จงรัก งามดี

วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 2940 6937

jongruk.n@rice.mail.go.th

นางสาว เฟื่องลดา ธนะโชติ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 2940 6937

fuanglada.t@rice.mail.go.th

นาง นริศรา สงวนคัมธรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2579 3642

naritsara.p@rice.mail.go.th

นาย กนกนพ กลิ่นละออ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2579 7515

kanoknop.k@rice.mail.go.th

นาย ภัคพล นาคสิทธิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2579 3642

pakkaphon.n@rice.mail.go.th

นางสาว รังสินี ใจกาวิล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

0 2579 7892

rungsinee.j@rice.mail.go.th

นางสาว นิตยา จันทร์เมือง

นักวิชาการเกษตร

0 2579 7892

yokee_bew@hotmail.com

นางสาว รัตนาภรณ์ มีโต

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2579 7892

nam_wish@hotmail.com

กลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว


นางสาว วันพร เข็มมุกด์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว

0 2561 4741

wanporn.k@rice.mail.go.th

นาง สุกัญญา อรัญมิตร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 2579 3642

sukanya.a@rice.mail.go.th

นางสาว จินตนา ไชยวงค์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0 2561 4741

jintana.c@rice.mail.go.th

นางสาว พลอยไพลิน ธนิกกุล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

ploypilin.t@rice.mail.go.th

นาง ศุภลักษณา สนคงนอก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

supalaksana.l@rice.mail.go.th

นางสาว ไอลดา ชุมแสง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

ilada_aumaim@hotmail.com

นางสาว วัลยา รักแก้ว

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0 2561 4741

wanlaya.r@rice.mail.go.th

นาง ประเสริฐ เย็นลับ

พนักงานการเกษตรระดับ ส2

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย ฉลอง นิลบุตร

นักวิชาการเกษตร

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย ยุทธนา บุญเจือ

พนักงานประจำห้องทดลอง

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย ธนดล ไกรรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2561 4741

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาง สุภาวดี ฤทธิสนธิ์

นักวิชาการเกษตร

0 2561 4741

brrd_rd@rice.mail.go.th

นางสาว สายฝน ฤทธิ์เต็ม

คนงานทดลองการเกษตร

0 2561 4741

sayfnrththitem1@gmail.com

นาง สุนิสา คงสมโอษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2561 4741

sunisa25071964@gmail.com

นาย ชาญชัย ศรีสุภะ

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาง วิลาวรรณ จั่นแก้ว

นักวิชาการเกษตร

0 2561 4741

wilawanjankaew@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ อ๋องคณา

พนักงานประจำห้องทดลอง

0 2561 4741

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาง ปราณี อ่อนมา

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย


ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย

0 2561 4884

pag_brrd@rice.mail.go.th

นางสาว หทัยรัตน์ แดงเจริญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2561 4884

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย บดีศร พุ่มรุ่งเรือง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0 2561 4884

brrd_rd@rice.mail.go.th

นางสาว อรอารี ธรรมิรัตนเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2561 4884

onaree.k@rice.mail.go.th

นาย กิตติศักดิ์ สีเย็น

นักวิชาการเกษตร

0 2561 4884

brrd_rd@rice.mail.go.th

นางสาว ดุษฏี เสรีกุลวิเวทย์

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2561 4884

pag_brrd@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง พยอม เนียมจ้อย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2579 7559

payom.n@rice.mail.go.th

นาย บัญชา ลีลากุด

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ช่วยปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

0 2579 7892

buncha.l@rice.mail.go.th

นาย กิตติชนม์ นาคกระจ่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

0 2579 7892

kittichon.n@rice.mail.go.th

นางสาว นันทวรรณ ดวงมณีย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

0 2579 7559

นาย สุรินทร ดำดิน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

0 2579 7559

surintorn.d@rice.mail.go.th

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0 2579 7559

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย วิริยะ จั่นเพิ้ง

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย ขจรเดช มันทะนะ

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย สมชาย เนียมแตง

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส2

0 2579 7559

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย นพรัตน์ เขียวเจริญ

ช่างซ่อมบำรุงระดับ ช4

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย สมศักดิ์ เปียใหญ่

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย พิภพ หนองคู

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

pipop.n@rice.mail.go.th

นางสาว วสุนธรา ศรีษะผา

นักจัดการงานทั่วไป

0 2579 7559

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย อดุลย์ เอมอ่ำ

เจ้าพนักงานพัสดุ

0 2579 7559

adul_4001@hotmail.com

นางสาว บังอร ไวยวัฒภา

เจ้าพนักงานธุรการ

0 2579 7892

bangon.w@rice.mail.go.th

นางสาว มณีวรรณ เผือกแตงพันธุ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

0 2579 7559

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย มนพ ทองเกิด

คนงานทดลองการเกษตร

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย ภูรินทร์ คงสมบูรณ์

ช่างเครื่องกล

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นางสาว อัมพร พราหมอ้น

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

นาย อังศุชวาล ทองสอดแสง

ช่างเครื่องกล

0 2579 7892

brrd_rd@rice.mail.go.th

ทำเนียบผู้บริหารศูนย์วิจัยข้าวส่วนภูมิภาค


นาย ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

0 5372 1578

piyapan.s@rice.mail.go.th

นาง กุลชนา ดาร์เวล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่

0 5464 6033

kulchana.k@rice.mail.go.th

นางสาว เปรมฤดี ปินทยา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

0 5337 8093

premrudee.p@rice.mail.go.th

นางสาว บุษกร มงคลพิทยาธร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

053-311334

bussakorn.m@rice.mail.go.th

นางสาว นงนุช ประดิษฐ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

0 5361 7144

nongnuch.p@rice.mail.go.th

นางสาว ชวนชม ดีรัศมี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

0-5531-3134

chuanchom.d@rice.mail.go.th

นาง ปรารถนา สุขศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

0 5601 9771

Prarthana.s@rice.mail.go.th

นาย สมใจ สาลีโท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

0 4271 1471

somjai.s@rice.mail.go.th

นาย อรชุณร์ สารพินิจ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

0 4324 1740

orrachun.s@rice.mail.go.th

นาย กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

0 4331 1155

Kittiphong.p@rice.mail.go.th

นาง นันทิดา สินสายไทย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

08 6458 7310

nantida.s@rice.mail.go.th

นาย ธานี ชื่นบาน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

0 4224 7485

thani.c@rice.mail.go.th

นาย อนุชาติ คชสถิตย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

09 3320 5892

anuchart.k@rice.mail.go.th

นาย สมลักษณ์ มอญขาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

0 4451 1394

srn_rrc@rice.mail.go.th

นาย สมหมาย เลิศนา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

0 4350 1654

sommai.l@rice.mail.go.th

นาย มุ่งมาตร วังกะ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

0 2577 1688

moongmart.w@rice.mail.go.th

นาย ปรัชญา แตรสังข์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

0 3273 2286

prachya.t@rice.mail.go.th

นาย พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

035-555340

pattanasak.c@rice.mail.go.th

นาง วรรณลภัทร จันลาภา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

0 3727 1232

wannaphan.j@rice.mail.go.th

นางสาว ณัฐธภา เสนานันท์สกุล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา

0 3305 0419

natthapha.r@rice.mail.go.th

นาย นพดล ประยูรสุข

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

0 3570 9051

noppadol.p@rice.mail.go.th

นาย อิสระพงศ์ บุตรจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

0 4447 1583

isarapong.b@rice.mail.go.th

นาง ดลตภร โพธิ์ศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

0 7539 9012

nsr_rrc@rice.mail.go.th

นาย วรวิทย์ เพชรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

0 7569 1120

woravis.p@rice.mail.go.th

นาย อวยชัย บุญญานุพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

0 7341 5989

ptn_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว อมรรัตน์ อินทร์มั่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

0 3555 5340

trsi.rd@rice.mail.go.th

นาย เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

0 3670 8805

chalermchart.l@rice.mail.go.th

นาย กฤษณะ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

08 1934 0053

krissana.si@rice.mail.go.th