งานโครงการพระราชดำริ


4.       เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

3.       เพื่อแก้ไขและลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร

2.       เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน  และราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค

1.       เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

วัตถุประสงค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไทย ทรงทราบและทรงตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกร ว่าประสบปัญหาทุกข์ยากอย่างมาก โดยทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับเรื่อง "ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย"จึงพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยราชการ รับไปดำเนินการ นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชาวนาชาวไร่ในแหล่งต่างๆก่อให้เกิดโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในการช่วยเหลือราษฏรของพระองค์ให้ "อยู่ดี กินดี มีความสุข"ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้การสนับสนุนใน เรื่องเกี่ยวกับข้าว จนกระทั่งมีการตั้ง "กรมการข้าว"ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรายชื่อโครงการ  หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่แจ่มฯ จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกฯ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
3. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วฯ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
4. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ อ.จอมทอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
5. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวินฯ จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านซิแบรฯ จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
7. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯบ้านนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
8. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อ.แม่สบหาด  อ.อมก๋อย ศวข.เชียงใหม่
9. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำแม่ปิงน้อย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ศวข.เชียงใหม่
10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า อ.เชียงคำ จ.พะเยา ศวข.เชียงราย
11. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา ศวข.เชียงราย
12. โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) จ.แม่ฮ่องสอน ศวข.แม่ฮ่องสอน
13. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชายแดนฯบ้านแม่ส่วยอู จ.แม่ฮ่องสอน ศวข.แม่ฮ่องสอน
14. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชายแดนฯบ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ศวข.แม่ฮ่องสอน
15. โครงการรักษ์น้ำศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ต.หมอกจำแป อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ศวข.แม่ฮ่องสอน
16. โครงการรักษ์น้ำศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย
ต.ผาบ่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ศวข.แม่ฮ่องสอน
17. โครงการรักษ์น้ำจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ศวข.แม่ฮ่องสอน
18. โครงการรักษ์น้ำขยายผลศูนย์บริการที่สูงปางคอง ลุ่มน้ำแม่ละมาด-ห้วยหมากลาว  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ศวข.แม่ฮ่องสอน
19. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.น่าน ศวข.แพร่
20. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อ.ปัว จ.น่าน ศวข.แพร่
21. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบึงแวงฯ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ศวข.พิษณุโลก
22.โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค จ.พิษณุโลกศวข.พิษณุโลก