ร่วมกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2566


    วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกุลชนา ดาร์เวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางพันนิภา ยาใจ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน

   

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกุลชนา  ดาร์เวล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางพันนิภา ยาใจ  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจังหวัดน่านร่วมกิจกรรม ในการนี้ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 ราย และสำนักงานประมงจังหวัดน่าน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ได้ส่งมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 ราย โดยมี นายชยุต ไชยมะโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการเกษตรอำเภอสันติสุข เป็นประธาน

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่