การประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าโครงการทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน


    วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะนักวิจัยด้านอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

   

การประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าโครงการทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะนักวิจัยด้านอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว นำโดย ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอารักขาข้าว เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว