ร่วมถ่ายทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าวเพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


    วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายปรัชญา แตรสังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวมลิสา ยกถาวร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสุรีย์ คำอุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนางสาวธนพร พรมจรรย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมถ่ายทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าวเพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตอซังและฟางข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อปลอดการเผาและการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

   

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายปรัชญา แตรสังข์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวมลิสา ยกถาวร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสุรีย์ คำอุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนางสาวธนพร พรมจรรย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมถ่ายทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าวเพื่อลดปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตอซังและฟางข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อปลอดการเผาและการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.เฟื่องลดา ธนะโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ติดตามงาน ณ แปลงนาเกษตรกรตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ข่าว/ภาพ โดย ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี