ข่าวสารกองวิจัยและพัฒนาข้าว


Sample project image

ร่วมฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับเกษตรกร โครงการ การพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับเกษตรกร โครงการ การพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในโครงการพระราชดำริฯ และเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-06-01 11:42:09

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายนพดล ประยูรสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายนพดล ประยูรสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และร่วมกัน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-06-01 08:27:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะฯ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร ชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และนางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะ และรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-31 12:45:22

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการขนาดย่อม อาทิเช่น ข้าวพันธุ์ใหม่, ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคข้าว, โมเดลการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ และผลิตภัณฑ์จากข้าว

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-31 09:42:22

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกิจกรรม การส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านข้าว โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกุลชนา ดาร์เวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางพันนิภา ยาใจ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกิจกรรม การส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านข้าว โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 16:30:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางกุลชนา ดาร์เวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าวัดกาศใต้ หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 16:00:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 14:37:45

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Regional Exchange on Carbon Market Regulations for the agriculture sector งาน AGRICONNECT 2023

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Regional Exchange on Carbon Market Regulations for the agriculture sector งาน AGRICONNECT 2023 มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายทางอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 14:07:04

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปสถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์


การสื่อสารภายในกรมการข้าว