ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะชองพนักงานราชการ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 
กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด