กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 564
กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี ๒๕๖๐ 544
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 470
ดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์ ได้รับรางวัล (Rice Science and Technology Ambassador: สาขานักวิทยาศาสตร์ข้าวดีเด่น) 833
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้มีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 662
ประชุมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/ ครั้งที่ 3/2560 490
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี 2560-2564 519
นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปลูกข้าว 648
กองวิจัยและพัฒนาข้าว เข้าร่วมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560 479
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 536
กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดการประชุมเรื่อง "โครงการนำร่องผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงศูนย์ข้าวชุมชุน” 604
กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว” รุ่น ที่ ๓ 519
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโดยโมเลกุลเครื่องหมาย” 477
กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดงานการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2560 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน 560
ปลัด กษ.และกรมการข้าวร่วมซ้อมย่อยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 459
กรมการข้าวจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ครั้งที่ 1/2560 446
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนานำทีมเข้ารดน้ำขอพร และสืบสาน“ประเพณี เทศกาลสงกรานต์” ณ ห้องอธิบดีกรมการข้าว 447
นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว นำทีมเข้ารดน้ำขอพรและต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวคนใหม่ 586
จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรเรื่องการปลูกข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 469
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Project Management Monitoring and Evaluation จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT ) 572