10

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562 วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

01    02

กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562 วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และมีนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม
 

 03    04  

โดยในการจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562 ตลอดทั้ง 3 วันที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคแผ่นภาพ ตลอดจนได้มีการบรรยายพิเศษจากหลากหลายท่านดังเช่น เรื่อง"การเสื่อมสภาพของใบข้าว:การประเมินลักษณะเขียวนานและประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารกลับในพันธุ์ข้าวไทย" โดย ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการบริหารงานงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาข้าว" โดยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และการบรรยายพิเศษเรื่อง"ข้อมูล Big Data กับงานวิจัยเชิงเกษตร" โดยรศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา

08    07

รวมไปถึงการเสวนาในหัวข้อ "ก้าวต่อไปของงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนาข้าว" โดย ผู้เชี่ยวชาญกองวิจัยและพัฒนาข้าวทั้ง 6 ด้าน โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ จาก นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และพิจารณารางวัลและมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและแผ่นภาพ ตลอดจนประเมินและสรุปผลการประชุมในครั้งนี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

05

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและแผ่นภาพ

06

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและแผ่นภาพ

09

 ลัดดาวัลย์ รายงาน/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพ