S 6145126702872

กองวิจัยและพัฒนาข้าวเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

S 6145126753020

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. กรมการข้าวจัดแถลงข่าวงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวนายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เป็นผู้แถลงข่าว และมีคุณอภิสรา เกิดชูชื่น เป็นพิธีกร

สำหรับภาพรวมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในปีนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาตลอด ซึ่งกรมการข้าวได้จัดงานในส่วนกลาง ณ บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์  ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.  ควบคู่กับการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น FM 92.5 MHz และ AM  891 kHz

กิจกรรมภายในงานมีขึ้นอย่างหลากหลาย ทั้งวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง ตลอด 3 วัน  ซึ่งได้รับความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชาวนาในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมต่างๆ ในด้านการข้าวไทย  อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาข้าวและชาวนา”  นิทรรศการทางวิชาการ อาทิ ข้าวพันธุ์ใหม่ แก้ไขปัญหาให้ชาวนา ซึ่งในปีนี้จะมีพันธุ์ใหม่แนะนำถึง 6 พันธุ์  กข71  กข73  กข75   ซีบูกันตัง ดอกข่า 50  มะลินิลสุรินทร์หรือมะลิดำ 2, และข้าวน้ำตาลต่ำ พิษณุโลก 80 และ  กข43  เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ,  การยกระดับมาตรฐานข้าวเพื่อชาวนา สู่ยุค 4.0, การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม, การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว พิธีบวงสรวงแม่โพสพและขบวนแห่บูชาแม่โพสพและวัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค รวมถึงนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ  เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว, เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว,  การสาธิตการโรยสารด้วยเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับ (Agriculture Drone) เป็นต้น 

ส่วนการจัดเสวนาทางวิชาการ 2 หัวข้อ ได้แก่ “ก้าวใหม่ชาวนาไทย ยุค 4.0”  และ การเสวนา “นาแปลงใหญ่กับการขับเคลื่อนชาวนาสู่ยุค 4.0”  พร้อมกิจกรรมสาธิตการทำนาด้วยวิธีดำนา  วิธีหว่านและโยนกล้าโดยยุวเกษตรกร  สาธิตเมนูอาหารจากข้าว ผู้ที่เข้าร่วมชมงานยังได้เรียนรู้ด้านการผลิตข้าวในแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีกิจกรรมบันเทิง การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารอีกด้วย

นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในระดับภูมิภาคอีก 4 แห่ง ระหว่าง วันที่ 4-5 มิถุนายน นี้  ได้แก่ ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  และภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ชมฟรีและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น.

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว