กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
แบบฟอร์มและตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงาน กองทุน ววน. 64 209
คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. 64 และ เล่มจัดสรรงบ 64 ยอดทั้งปี (100%) ฉบับที่ 1 รายแผนงาน/โครงการ และฉบับที่ 2 ตามสถานที่ดำเนินงาน 176
รายละเอียดการโอนเงิน งวดที่ 1 (60%) กองทุน ววน.64 ตามสถานที่ดำเนินงาน 272
ประกาศกรมการข้าว เรืองการรับรองพันธุ์ข้าว ชื่อ พันธุ์ กข85, กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4 340
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว กข85,กข87 และข้าวเจ๊กชัยนาท 4 1042
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง การรับรองพันธุ์ข้าว ตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยเกณฑ์การรับรองพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2560 162
รายละเอียดจัดสรรงบวิจัยปี 63 858
เอกสารจัดสรรงบประมาณงานวิจัย ปีงบ 62 896
แบบฟอร์มรายละเอียด รายงานฉบับสมบูรณ์ - ร่าง (วช.) 1482
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า รายไตรมาส (วช.) 1259