การสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563
วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

------------------

cover Page 1 

1.คำนำ
2.กำหนดการ
3.สารบัญ  

ภาคบรรยาย
1.การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคไหม้ผลผลิตสูงโดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู
2.การพัฒนาพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้  โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
3.CNT07001-35-3-2-1 : ข้าวอายุสั้นผลผลิตสูงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและโรคไหม้
4.การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงให้ต้านทานโรคไหม้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.CRI12026-6-9-PSL-4-1-1-1 : ข้าวจาปอนิกาต้านทานโรคไหม้คุณภาพการหุงต้ม และรับประทานดี
6.CRI12012-6-3-PSL-1-2 : ข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ดีสําหรับภาคเหนือตอนล่าง
7.เทคโนโลยีการผลิตข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ PSL95003-PRE-MB1-PAN-4-2
8.เทคนิคการเพาะกล้าและการปลูกข้าวจาปอนิกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในเขตภาคเหนือตอนบน
9.ความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูงสําหรับการปลูกข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและน่าน
10.การพัฒนาวัสดุดินอ้างอิงภายในเพื่อประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ดิน
11.อัตราเมล็ดพันธุ์และระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพ สําหรับผลิตข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
12.การวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
13.ปฏิกิริยาโรคไหม้ของข้าวพันธุ์รับรอง 15 พันธุ์ระหว่างปี 2552-2562 และความหลากหลายของ pathotype ของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวในภาคเหนือตอนบน
14.การประเมินศักยภาพพันธุ์ถั่วเขียวร่วมระบบในนาข้าว
15.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) จังหวัดเพชรบูรณ์
16.การศึกษาวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าวจังหวัดเชียงใหม่
17.การพัฒนาชุดพันธุ์ข้าวทดสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงบั่ว เพื่อการจําแนกชีวชนิด
18.การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลจากข้อมูลกับดักแสงไฟในจังหวัดแพร่
19. กลยุทธ์การควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลโดยการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา การปลูกข้าวของจังหวัดชัยนาท
20.ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกข้าว  เพื่อการผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
21. ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อประสิทธิภาพการรมสารฟอสฟีนในการกําจัดแมลงศัตรูหลังเก็บเกี่ยว
22.ผลของวิธีการลดความชื้นต่อคุณสมบัติด้านความหนืดของข้าวจาปอนิกา สายพันธุ์ PSL95003-PRE-MB1-PAN-4-2

S 6324432