การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวประจำปี 2563
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----------------------

Frontcover

1.คำนำ
2.กำหนดการ
3.สารบัญ

ภาคบรรยาย
1.ทัศนคติของเกษตรกรต่อระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบกลุ่มในจังหวัดบุรีรัมย์
2.การทดสอบการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับนาหว่านข้าวแห้งในพื้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยต่อการปลูกข้าว
(S3) พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
3. การปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบแม่นยำ จังหวัดอำนาจเจริญ
4.การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ :
กรณีศึกษาสหกรณ์การผลิตข้าวครบวงจร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด
5. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่คลุกด้วยสารกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ภายใต้สภาพปกติ
และสภาพเค็ม
6. การตรวจสอบเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวและการควบคุมเชื้อรา
สาเหตุโรคเมล็ดด่าง
7. การประเมินความต้านทานของพันธุ์สายพันธุ์ข้าวต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลจากเชื้อรา Bipolaris oryzae
8. ความสัมพันธ์ของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญกับปัจจัยทางกายภาพโดยใช้กับดักแสงไฟ
9. ถอดบทเรียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในกรณีการเกิดโรคและแมลงระบาดกรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์
10. คุณภาพและความหอมของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตและนอกเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูก
ข้าวหอมมะลิ
11. การจัดการวัชพืชในนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
12. การประเมินความสามารถในการแข่งขันกับวัชพืชของชุดสายพันธุ์ข้าวแข่งขันกับวัชพืช
13.UBN09106-NKI-15-2-5-1-1: ข้าวขาวพื้นนิ่ม ต้านทานต่อโรคไหม้สำหรับนาชลประทาน
14. ข้าวหอมดง: พันธุ์ข้าวพื้นถิ่นชัยภูมิ คุณค่าแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟู
15. การยอมรับของเกษตรกรในข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16. การค้นพบ QTLs ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลันในข้าวจากสถานการณ์น้ำท่วมจริง
17. การค้นหา QTLs ควบคุมลักษณะทนแล้งในข้าวภายใต้สภาพแปลงทดลอง
18. การค้นพบยีนต้านทานแมลงบั่ว GM12 ในพันธุ์ข้าวเหมยนอง 62 เอ็ม

รวมทั้งเล่มicon new