25 27022558.2

การสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 8 ปี2558 ระหวำงวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์
2558 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

123

 1. คำนำ
 2. สารบัญ
 3. การเพิ่มระดับความต้านทานตํอโรคไหม้ในพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
 4. การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย
 5. ข้าวอายุสั้นสายพันธุ์ดี : CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2
 6. การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูข้าวเพื่อสร้างสายพันธุ์แท้ให้ต้านทานโรคไหม้
 7. PRE09035-CRI-12-3-1-1 : ข้าวเจ้านาชลประทานสายพันธุ์ดีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 8. PRE02008-CRI-18-2-1-1 : ข้าวเหนียวนาชลประทานเพื่อการค้า ภาคเหนือตอนบน
 9. การประเมินลักษณะเชื้อพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปี 2556
 10. 1 ทศวรรษ งานพัฒนาพันธุ์ข้าวนาที่สูงในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
 11. อิทธิพลของช่วงเวลาปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่น
 12. เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เครื่องหยอดข้าวงอก
 13. ผลของการจัดการน้ำต่อการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
 14. ปฏิกิริยาของสายพันธุ์พันธุ์ข้าวจากแหล่งเชื้อพันธุ์ธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวและ INGERต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งจังหวัดชัยนาท
 15. ประเมินความเสียหายและระดับเศรษฐกิจของแมลงบั่วที่เข้าทาลายข้าวพันธุ์ต้านทานและอ่อนแอ
 16. การสำรวจแมลงศัตรูข้าวในนาข้าวเขตชลประทานพื้นที่จังหวัดสระบุรี
 17. กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตจังหวัดชัยนาท
 18. ความสัมพันธ์ระห่ำงระยะการเจริญเติบโตของข้าวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรหอยเชอรี่ในนาข้าวจังหวัดเชียงราย
 19. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ Hermetic
 20. การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข14 เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตภาคเหนือ
 21. ผลของสายพันธุ์ข้าวสาลีและเวลาการปลูกที่มีตํอคุณภาพน้าคั้นต้นกล้าข้าวสาลี
 22. คำสั่งศูนย์วิจัยข้าวแพร่