ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

 

1.คำนำ
2.กำหนดการ
3.สารบัญ

ภาคบรรยาย
1.การจัดการการผลิตข้าวพันธุ์ กข43 ที่เหมาะสมในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่
2.ข้อมูลการผลิตข้าวของเกษตรกรและต้นทุนการผลิตตามชั้นความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวในภาคกลาง
3.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพิจิตร
4.ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวและศักยภาพการผลิตข้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.การวิเคราะห์ชนิดของกลิ่นและปริมาณน้ำตาลในพันธุ์ข้าวไทยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี
6.ลักษณะทางสรีระและสัณฐานวิทยาของรากข้าวที่ช่วยในการทนแล้ง
7.แผนที่พันธุกรรมสนิปส์ความหนาแน่นสูงกับการค้นพบตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจในประชากรข้าวพันธุ์ผสม
8.การศึกษาตารางชีวิตบางส่วนและรูปแบบการระบาดของแมลงดำหนาม
9.ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของเพลี้ยจักจั่นหัวสีส้มและเพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่ในข้าวและข้าวสาลี
10.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าวหลังเก็บเกี่ยวและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวในโรงเก็บรักษา
11.ไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดนครนายก
12.อิทธิพลของพันธุ์ข้าวและวิธีปลูกข้าวต่อความเสียหายจากศัตรูข้าวภายใต้สภาพนาชลประทาน
13.เทคนิคอย่างง่ายเพื่อการกระตุ้นการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Bipolaris oryzae (Bredda de Haan) Shoemaker สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว
14.ประสิทธิภาพสารเคมีป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งและโรคเมล็ดด่างของข้าว
15.UBN02028-R-R-R-2: ข้าวเหนียวสายพันธุ์ดีเด่น ทรงต้นใหม่ ต้านทานโรคไหม้ และขอบใบแห้ง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16.PCR02032-4B-24-1: ข้าวขึ้นน้ำอมิโลสต่ำ
17.CNT08008-12-1-1-1: ข้าวขาวพื้นแข็งผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้.
18.PSL04088-7-R-3-R-2-R-1-R-2-3: ข้าวอมิโลสปานกลาง ต้านทานโรคไหม้
19.หอมใบเตย 62, จากงานวิจัยสู่ตลาดข้าวครบวงจร
20ข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อส่งออกสายพันธุ์ PTT03019-18-2-7-4

ภาคโปสเตอร์
1.ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของข้าไวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่
2.การทดสอบผลผลิตของพันธุ์ข้าวตามระดับความเหมาะสมของดินในเขตจังหวัดราชบุรี
3.CNT07001-35-3-2-1: ข้าวอายุสั้น ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้
4.การตรวจวัดค่าสารโพรลีนและระบบรากของพันธุ์ข้าวปลูกที่ทนทานต่อสภาวะแล้ง
5.การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโคปีในการประเมินปริมาณอมิโลสและอุณหภูมิแป้งสุก
6.ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของ กข15 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
7.ฟื้นฟู สืบสาน ตำนานข้าวพื้นเมือง “เมืองลุง”
8.โครงการส่งเสริมคุณค่าพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง : มะจานูมรดกข้าวชาวมายอ
9.ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ
10.การตกค้างของสารฟอสฟีนจากการรมกำจัดแมลงในข้าวกล้องและข้าวสาร
11.สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
12.ผลกระทบของสารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่อความหลากชนิดของศัตรูธรรมชาติในนาข้าวจังหวัดสกลนคร
13.ผลของน้ำคั้นใบสดข้าวป่าต่อการวางไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวพันธุ์อ่อนแอ ไทชุงเนทีฟ 1
14.การผนวกยีนต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งในพันธุ์ข้าว กข41โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
15.ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราคลุกเมล็ดต่อการลดการปนเปื้อนของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก กข29
16.แตนเบียนไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวภาคกลาง
17.เทคนิคการเพิ่มปริมาณแตนเบียนไข่ Anagrus flaveolus Waterhouse(Hymenoptera: Mymaridae) ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stål))
18.ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ และสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในการยับยั้งโรคกล้าเน่าของข้าวจาปอนิกาในห้องปฏิบัติการ
19.การศึกษาอัตราเมล็ดพันธุ์และระยะการปักดำด้วยเครื่องที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวจาปอนิกา
20.การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้นระหว่างการขนส่ง
21.ผลของการใส่แกลบเผาต่อจำนวนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานสารหนูในดินที่ใช้ปลูกข้าว
22.การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

รวมทั้งเล่มicon new