rice352561

 1. ปก-หลังปก
 2. คำนำ - สารบัญ
 3. กรรมการ และคณะทํางาน
 4. กําหนดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561
 5. สูจิบัตร
 6. เริ่มภาคบรรยายเรื่อง ลักษณะโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชในข้าวพันธุ์ กข43 และพิษณุโลก 80: ข้าวดัชนีนํ้าตาลปานกลาง
 7. การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 ในข้าวไทย
 8. การจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสมเพื่อลดการสะสมของสารหนูในข้าว
 9. การจําแนกพื้นที่และสํารวจการผลิตข้าวของเกษตรกร ในภาคเหนือตอนบน
 10. การออกดอกที่เหมาะสมสําหรับสภาพข้าวนานํ้าฝน ภายใต้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 11. ความหลากหลายและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต จากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่นาภาคเหนือตอนบน
 12. การประยุกต์ใช้สารรมฟอสฟีนร่วมกับกรรมวิธีอื่น เพื่อป้องกันกําจัด แมลงศัตรูข้าวหลังเก็บเกี่ยวในเมล็ดพันธุ์ข้าว
 13. การคัดแยก จําแนกชนิด และประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. ในการควบคุม เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลศัตรูข้าว
 14. ประสิทธิภาพเชื้อรา Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
 15. ประสิทธิภาพเชื้อรา Metarhizium album ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลศัตรูข้าว
 16. การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว ในสภาพเรือนทดลอง
 17. การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบจุดสีนํ้าตาลข้าว
 18. ผลกระทบของสารป้องกันกําจัดหนอนห่อใบข้าว ต่อสังคมของศัตรูธรรมชาติในนาข้าว
 19. การเปลี่ยนแปลงประชากรหนูและความเสียหายในนาข้าวจังหวัดพัทลุง
 20. ความหลากหลายทางกายวิภาคของใบธงในกลุ่มประชากรข้าว RDP1 และความสัมพันธ์กับการสังเคราะห์แสง
 21. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวพื้นนิ่มเพื่อสนองความต้องการของตลาด
 22. การพัฒนาพันธุ์ข้าวทนนํ้าท่วมสําหรับนานํ้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 23. การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ต้านทานต่อโรคไหม้ โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู
 24. CNT07018-26-1-1-1: ข้าวนุ่ม ผลผลิตสูง ต้านทาน เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและโรคไหม้
 25. PRE07094-4-1-1-5 ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคไหม้และแมลงบั่วเขตภาคเหนือตอนบน
 26. RGD07585-20-B-MAS-23-1-MAS-16: สายพันธุ์ข้าวเหนียว ต้านทานต่อโรคไหม้คอรวงสําหรับนานํ้าฝน
 27. ภาคแผ่นภาพ
 28. รูปเล่มสมบูรณ์

2