ประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก

และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2559

page

------------------------------------------------------------

1. ปก

2. ปกใน - กำหนดการ

3. สารบัญ

เนื้อหา

4.การวิเคราะห์เครือข่ายการเกิดร่วมกันของปัจจัยลดผลผลิตข้าวในระบบนิเวศนาชลประทานเขตพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

5.ประชากรหนูศัตรูข้าวและความเสียหายในนาข้าวที่มีระบบ การจัดการนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง

6.การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาพควบคุมอากาศและความชื้นโดยเกษตรกร

7.การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารโทโคไตรอินอล โทโคฟีรอลและแกมมาออริซานอล ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษา

8.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรด้วยรูปแบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในจังหวัดอ่างทอง

9.การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา

10.การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตข้าวรายแปลงของเกษตรกรภายใต้โครงการ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก

11.การศึกษาลักษณะของข้าวป่าและพืชสกุลใกล้เคียงเพื่อลดผลกระทบจากอุณหภูมิสูงในระยะผสมเกสร

12.การปรับปรุงพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก

13.KDML105'02G1Cs-PTT-15-1-2-2-1: An Elite Irradiation-induced Non-glutinous Rice Line

14.ข้าวขึ้นน้ำสายพันธุ์ดีเด่น: PCRC03001-48

15.การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอม คุณภาพเมล็ดดี ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และทนน้าท่วมฉับพลันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

16.การเพาะเลี้ยงอับเรณูเพื่อพัฒนาประชากรดับเบิ้ลแฮพพลอยด์ สาหรับการคัดเลือกข้าวทนทานดินเค็ม

17.การตรวจสอบการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวขาวและข้าวกล้องของกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคกลาง

18.ภาคบรรยาย