สัมมนาวิชาการข้าว
กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 page1

----------------------------------------------------------

ปก
คำนำ
สารบัญ
กำหนดการ

1.สารพฤกษเคมีในอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวสีดำ
2.PSL07023-CNT-18-2-1-3: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนน้ำตาล
3.การพัฒนาพันธุ์ข้าว กข47 ให้ทนต่อน้าท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
4.PRE08020-8-1-2-1: ข้าวเจ้านาชลประทานต้านทานแมลงบั่ว
5.การคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
6.ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับเพิ่มผลผลิตข้าวในนาขั้นบันได
7.การจัดการเทคโนโลยีการเพาะกล้าสาหรับเครื่องปักดาในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
8.การจัดการแมลงศัตรูข้าวในแปลงเพาะกล้าและแปลงปลูกที่ใช้เครื่องปักดำ
9.สถานการณ์โรคข้าวที่สำคัญในกระบะเพาะกล้าในเขตชลประทานและการป้องกันกำจัด
10.การถ่ายยีนอย่างง่ายสู่ข้าวผ่านอะโกรแบคทีเรียม
11.การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการลดต้นทุนการปลูกข้าวในจังหวัดสุโขทัย
12.การทดสอบเทคโนโลยีการปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์
13.การสำรวจการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
14.ศักยภาพการกักเก็บน้ำในดินของป่าชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ปลูกข้าวนาที่สูงบ้านห้วยตอง จังหวัดเชียงใหม่
15.การสร้างสมการเพื่อประเมินสาร 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวกล้องหอมมะลิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโคปี
16.การใช้บรรจุภัณฑ์แบบ Hermetic ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
17.สารวจการระบาดโรคเมล็ดด่างของข้าว ความหลากหลายของเชื้อสาเหตุและประสิทธิภาพของสารป้องกันกาจัดเชื้อราต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคในเขตภาคเหนือ