การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
กองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2560
วันที่ 4-6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

52 aLp

fornt

รูปเล่มทั้งหมด

1.คำนำ
2.สารบัญ
3.โครงสร้างองค์กร

เนื้อหา

4.สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและค่าดัชนีนํ้าตาลกับการเพิ่มศักยภาพเชิงโภชนาการในพันธุ์ข้าวไทย นางสาวสุนันทา วงศ์ปิยชน และคณะ
5.โรคข้าวที่พบในนาข้าวที่ปลูกต่อเนื่องในสภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดย นางอัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ และคณะ
6.การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดย นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ และคณะ
7.การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการพื้นที่ปลูกข้าวอย่างเป็นระบบ โดย นายชิษณุชา บุดดาบุญ และคณะ
8.การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการรับรู้ระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวการพยากรณ์ผลผลิตข้าวและการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดย นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น และคณะ
9.ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย โดย นายรณชัย ช่างศรี และคณะ
10.เทคโนโลยีการเพาะกล้าเชิงพาณิชย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย นางวิไล ปาละวิสุทธิ์ และคณะ
11.การผลิตข้าวต้นทุนตํ่าด้วยการจัดการเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม โดย นางนิตยา รื่นสุข และคณะ
12.การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ และคณะ
13.การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์หลังการปรับพื้นที่ปลูกข้าวไร่เป็นนาขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน โดย นายอภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ และคณะ
14.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยและพัฒนาข้าว นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ และคณะ
15.คุณค่าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว โดย นายสมทรง โชติชื่น และคณะ
16.ความหลากหลายและคุณค่าของข้าวหอมพันธุ์พื้นเมือง โดย นายสมทรง โชติชื่น และคณะ
17.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรักษาคุณภาพและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ และคณะ
18.ข้าวเมล็ดกลางเพื่ออุตสาหกรรม โดย นางสาวสุภาพร จันทร์บัวทอง และคณะ
19.ข้าวนาที่สูงสายพันธุ์ดีสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดย นางสาวนงนุช ประดิษฐ์ และคณะ
20.พันธุ์ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคไหม้ ผลผลิตสูง โดย นางสาวกุลชนา เกศสุวรรณ์ และคณะ
21.การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองเพื่อปลูกแซมยางพาราและปาล์มนํ้ามันในภาคใต้ โดย นายบุญสุข ซุ่นเลี่ยง และคณะ
22.พันธุ์ข้าวอายุสั้นคุณภาพเมล็ดดี โดย นายสุนิยม ตาปราบ และคณะ
23.พันธุ์ข้าวที่สูงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดย นายสกุล มูลคำ และคณะ