กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจายของข้าวปลูก 631
วิวัฒนาการวัชพืชในนาข้าว 1185
วิวัฒนาการของวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน 15491
บรรพบุรุษของข้าวปลูก 661
วิวัฒนาการเมล็ดพันธุ์ข้าว 1402
"แม่โพสพ" เทพนารีแห่งข้าว 2347
วงจรชีวิตข้าว 3370
สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปลูกข้าวในประเทศไทย 437
วิวัฒนาการแปรสภาพข้าว 2476
เจ้าแผ่นดิน ขวัญข้าว ชาวนาไทย 838
ข้าวในงานบุญประเพณี 1044
ครกถีบ 628
ข้าวแห่งการบวงสรวงบูชา 704
วัฒนาธรรมข้าวเจ้า-ข้าวเหนียว 714
บรรพบุรุษข้าว 575
ข้าวหอมมะลิ: มหัศจรรย์แห่งพันธุกรรมข้าวไทย 1428
ธนบุรี:ภาวะข้าวอยากหมากแพง 925
พิธีกรรมข้าวภาคใต้ 2052
อู่อารยธรรมแม่โขง 964
พิธีกรรมข้าวภาคเหนือ 2308