กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจายของข้าวปลูก 571
วิวัฒนาการวัชพืชในนาข้าว 1024
วิวัฒนาการของวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน 12914
บรรพบุรุษของข้าวปลูก 578
วิวัฒนาการเมล็ดพันธุ์ข้าว 1189
"แม่โพสพ" เทพนารีแห่งข้าว 1777
วงจรชีวิตข้าว 2711
สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปลูกข้าวในประเทศไทย 387
วิวัฒนาการแปรสภาพข้าว 2045
เจ้าแผ่นดิน ขวัญข้าว ชาวนาไทย 774
ข้าวในงานบุญประเพณี 823
ครกถีบ 559
ข้าวแห่งการบวงสรวงบูชา 609
วัฒนาธรรมข้าวเจ้า-ข้าวเหนียว 600
บรรพบุรุษข้าว 520
ข้าวหอมมะลิ: มหัศจรรย์แห่งพันธุกรรมข้าวไทย 1270
ธนบุรี:ภาวะข้าวอยากหมากแพง 851
พิธีกรรมข้าวภาคใต้ 1667
อู่อารยธรรมแม่โขง 781
พิธีกรรมข้าวภาคเหนือ 1861