PSL80 rice

ข้าวพันธุ์ กข43 และพันธุ์พิษณุโลก 80 : ข้าวนุ่ม รับประทานอร่อย แต่ค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ กข43:
ข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเบาหวานที่มีภาวะอาการไตเรื้อรัง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว


1. แหล่งเพาะปลูกและระบบการผลิต
ที่ควบคุมระดับน้้าได้ และระบบการผลิตข้าวควรเป็นระบบการผลิตข้าวเฉพาะพันธุ์ หรือเป็นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ระบบปิดที่มีการก้ากับ ควบคุมและรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้แน่ใจว่าตรงตามพันธุ์และมีคุณค่าทางโภชนาการ (สำนักผู้เชี่ยวชาญ และกองวิจัยและพัฒนาข้าว. 2560)
2. พันธุ์ข้าว กข43
ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ความสูงประมาณ 104 ปริมาณอมิโลสต่้า (18.82%) ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน
ลักษณะเด่น คือ อายุเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 95 ตม และประมาณ 100 วันเมื่อปลูกแบบปักด้า คุณภาพการหุงต้มดีและรับประทานดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน
ข้อควรระวัง ไม่ควรปลูกร่วมกับข้าวที่มีอายุต่างกันมาก อาจจะเสียหายจากการท้าลายของนกและหนูได้ มีล้าต้นเล็ก การใส่ปุ๋ยอัตราสูงอาจจะท้าให้ข้าวล้มได้ และอ่อนแอต่อโรคไหม้ที่พิษณุโลก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว, 2560) อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งเชื้อไอโซเลตจากจังหวัดชัยนาท ค่อนข้าวงอ่อนแอถึงอ่อนแอมากต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลในจังหวัดพิษณุโลก ชัยนาท ลพบุรี และนครปฐม และค่อนข้างอ่อนแอถึงอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในจังหวัดพิษณุโลก และขอนแก่น (เบญจวรรณ และคณะ, 2558) สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้>> ไฟล์1  ไฟล์2 

---------------------------------------------------------

ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80

PSL80 rice

PSL80 grain

ข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเบาหวานที่มีภาวะอาการไตเรื้อรัง
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

1. แหล่งเพาะปลูกและระบบการผลิต

พื้นอยู่ในเขตนาน้ำฝนที่เป็นที่ลุ่มระบายน้ำออกได้ช้า หากเป็นพื้นที่นาน้ำฝนทั่วไปที่เป็นนาดอน จะต้องมีข้อมูลว่ามีฝนปลายฤดูไปถึงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายน หรือมีแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ลุ่มในเขตนาน้ำฝนภาคเหนือตอนล่าง และเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวอายุปานกลาง และระบบการผลิตข้าวควรเป็นระบบการผลิตข้าวเฉพาะพันธุ์ หรือเป็นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้ระบบปิดที่มีการกำกับ ควบคุมและรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้แน่ใจว่าตรงตามพันธุ์และมีคุณค่าทางโภชนาการ (สำนักผู้เชี่ยวชาญ และกองวิจัยและพัฒนาข้าว. 2560)

2. พันธุ์ข้าว พิษณุโลก 80

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุปานกลาง เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร มิโลสต่ำ (17.30%) เมื่อหุงสุกมีลักษณะเหนียว-นุ่ม คล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่หอม ให้ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 637 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย คุณภาพเมล็ดดี เป็นท้องไข่น้อย

ข้อควรระวัง ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในจังหวัดพิษณุโลก และค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว, 2560; พงศา, 2560) สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้>>ฟล์1  ไฟล์2