สารบัญ

ยุคหลังปี พ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน

การพัฒนาการปลูกข้าวมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการคิดค้นพันธุ์ใหม่ๆ เช่น กข21 กข23 สุพรรณบุรี60 ปทุมธานี60 ชัยนาท1 สุพรรณบุรี90 สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2 และข้าวเจ้าหอมคลองหลวง1 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวต้นเตี้ยทั้งสิ้น ปัญหาของวัชพืชยังมีเหมือนเดิม มีการขยายพื้นที่ปลูกนาหว่าน้ำตมไปทางภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีผลให้หญ้าข้าวนกระบาดสู่บริเวณที่ปลูกนาหว่านน้ำตม ประกอบกับมีการใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น เครื่องนวดข้าว ทำให้หญ้าข้าวนกแพร่กระจายไปกับอุปกรณ์ดังกล่าวในบริเวณกว้างขวาง และในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยประสบภาวะฝนแล้ง การทำนาต้องประหยัดน้ำ ทำให้เกษตรกรพบว่าการปล่อยน้ำแห้งแล้วหว่านข้าวช่วงระยะ 10 วันหลังข้าวงอก ช่วยลดความรุนแรงของวัชพืชที่เป็นปัญหาได้จึงมีการปฏิบัติอย่างแพร่หลายทำให้หญ้าไม้กวาด (Leptochloa chinensis (L.) Nees) ระบาด ประกอบกับวัชพืชชนิดนี้มีเมล็ดขนาดเล็กและแพร่กระจายได้ง่ายจึงมีการขยายพื้นที่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้สารดำจัดวัชพืชขยายกว้างขึ้นในหมู่เกษตกร สารกำจัดวัชพืชที่ให้ เช่น pretilachlor , fenoxaproup-p-ethyl, propanil, quinchlorac, CNP, nitrofen, oxidiazon , oxadiazon/2-4-d, bensulfuron methyl metsulfuron-methyl,2-4-D/propanil, molinate/propanil, thiobencarb/propanil, buthachlor/propanil นอกจากการใช้สารกำจัดวัชพืชแล้วยังมีการใช้การจัดการเรื่องน้ำร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และการปลูกข้าวโดยไม่ไถพรวนแบบการใช้ลูกทุบ หรือการใช้สารกำจัดวัชพืชแทนสูกทุบ คือ glyphosate เพื่อให้เศษวัชพืชกลายเป็นวัสดุคลุมดิน ป้องกันการงอกของวัชพืชที่มีเมล็ดอยู่บริเวณผิวดินและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

จะเห็นว่าวิวัฒนาการของวัชพืชในนาข้าว เกิดทั้งกับวัชพืชเองและการจัดการวัชพืชมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การระบาด ตามสภาพวิธีการทำนา หาดคงได้ซึ่งวิธีการทำนาแบบเดิม วัชพืชก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการจัดการวัชพืชก็เริ่มตั้งแต่ไม่มีการจัดการเลย จนมีการเตรียมแปลงโดยใช้แรงงานคน การใช้คราดเหล็กซึ่งสามารถพลิกดินได้ลึกมาก และมาเป็นการใช้สารกำจัดวัชพืชทางใบ และใช้สารกำจัดวัชพืชแทนการไถพรวนทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสภาพสังคมเกษตรกรและงานวิจัยของชาติ

แหล่งที่มา :   สถาบันวิจัยข้าว. 2545. วิวัฒนาการการผลิตข้าวไทย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรแส

หกรณ์.142 หน้า.