ข่าวกิจกรรม


ร่วมฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับเกษตรกร โครงการ การพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวร่วมกับเกษตรกร โครงการ การพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในโครงการพระราชดำริฯ และเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-06-01 11:42:09

อ่านต่อ...

ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายนพดล ประยูรสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายนพดล ประยูรสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และร่วมกัน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-06-01 08:27:15

อ่านต่อ...

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะฯ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวกนกอร ชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และนางสาวกนกอร เยาว์ดำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะ และรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-31 12:45:22

อ่านต่อ...

เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการขนาดย่อม อาทิเช่น ข้าวพันธุ์ใหม่, ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคข้าว, โมเดลการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ และผลิตภัณฑ์จากข้าว

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-31 09:42:22

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรม การส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านข้าว โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกุลชนา ดาร์เวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางพันนิภา ยาใจ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกิจกรรม การส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านข้าว โครงการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 16:30:55

อ่านต่อ...

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางกุลชนา ดาร์เวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าวัดกาศใต้ หมู่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 16:00:45

อ่านต่อ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 14:37:45

อ่านต่อ...

เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Regional Exchange on Carbon Market Regulations for the agriculture sector งาน AGRICONNECT 2023

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Regional Exchange on Carbon Market Regulations for the agriculture sector งาน AGRICONNECT 2023 มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความท้าทายทางอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 14:07:04

อ่านต่อ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับงานหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับงานหญ้าแฝก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-30 09:10:43

อ่านต่อ...

ฝึกงาน และแนะแนวน้องๆ นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านเกษตร

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายอิสระพงศ์ บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณัฏฐา สิทธิลภ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จากโรงเรียนพิมายดำรง โดยให้ความรู้ด้านข้าว ด้านการเกษตร และระบบองค์กรหรือหน่วยงานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-29 16:24:55

อ่านต่อ...

เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. นางกุลชนา ดาร์เวล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และนางสาวกาญจนา พิบูลย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ระยะทางการเดิน - วิ่ง 5 กิโลเมตร โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-29 11:55:24

อ่านต่อ...

ดำเนินงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสำคัญของกรมการข้าว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวบุษกร มงคลพิทยาทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพาวิไล สุทธเสนา นักวิชาการเกษตร และทีมงานแปลงทดลองฯ ดงหลักหมื่น ดำเนินงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสำคัญของกรมการข้าว ได้แก่ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-29 11:49:51

อ่านต่อ...